Eagle Business Consultancy
Trainingen, performance, proces-en organisatieverbetering m.b.v. Lean Six sigma

Lean Team Ontwikkeling

Teams zijn de bouwstenen van Lean Excellente organisaties. In Lean wordt veel met continu verbeterteams  op de werkvloer gewerkt (Kaizen) en ook met multidisciplinaire verbeterprojectteams (Kaikaku).  Deze teams zetten organisatiedoelen om in concrete resultaten.
Wat bepaalt de kwaliteit van de samenwerking? Wat zijn de kenmerken  van een succesvol team?

Team functioneren en beter samenwerken
Iedereen wil werken in een goed functionerend team. Goed met elkaar samenwerken in het team is dan een eerste vereiste. Echter:
• Goede samenwerking is er niet vanzelf, dan moet geleerd worden
• ‘Elkaar aanspreken op missers? Tja, dat doen we hier niet’
• Wat zijn onze resultaten vandaag/ deze week / deze maand?
• Hoe kunnen we als team bijsturen?

Zelfsturing en teamontwikkeling
Teams gaan veelal door 5 herkenbare teamontwikkelingsfasen: Forming, Storming, Norming, Performing en Adjourning. Het doorlopen hiervan moet gemanaged worden door de teamleider,
In toenemende mate hebben teamleden dan hun team zelf in de hand. Zelfsturende teams zijn ‘hot’. De slaagkansen zijn niet bij voorbaat gegarandeerd. Vaarwel zelfsturende teams? Onderhuids kunnen allerlei wrevels in een team spelen. Daar moet je dan wat mee. Soms met behulp van een buitenstaander.
Ingewikkeld? Dat niet, maar het doet wel een beroep op de vaardigheid tot samenwerken.
De tijd van met elkaar wat grommen over de leiding en elkaar verder met rust laten, is voorbij. Elkaar kunnen aanspreken op gedrag is de kern van een goed functionerend team.
Feedback is de basis voor persoonlijke- en team ontwikkeling.

Leidinggeven en teamfunctioneren
Zelfsturende teams hebben vaak nog een leidinggevende. Als de samenwerking stagneert mag van hem of haar verwacht worden het team functioneren aan de orde te stellen. Van de teamleden mag verwacht worden dat zij daarvoor open staan. Ook de teams in gevestigde organisaties evolueren steeds vaker de kant uit van meer zelfsturing en autonomie. Men moet wel want er is de tendens dat teams een eigen resultaatsverantwoordelijkheid toebedeeld krijgen. De noodzaak om ook in deze teams iets te doen aan verstoorde verhoudingen, geklaag of passief gedoe neemt dan meteen fiks toe.
De stijl van leidinggeven en een Lean Management Systeem zijn belangrijke factoren voor de samenwerking in het team.  Inzicht in de eigen stijl is het begin. Het vermogen om teamleden op een constructieve manier aan te spreken op hun verantwoordelijkheid is stap twee. De manier van aan- en bijsturen op resultaten (Gripproces) stap 3.  Sturen naar meer zelfsturing. Hoe doe je dat? Lean Management wil de aan - en bijsturingsmogelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie leggen.

Team ontwikkeling is met elkaar leren en verbeteren
Trends zijn: een grotere verantwoordelijkheid voor resultaten en meer zelfsturing. Teams worden ook in toenemende mate aangesproken op continue resultaatverbetering. Het spreekt niet vanzelf dat teams dit met gemak oppakken. Programma's zoals Lean, Agile/scrum, Six Sigma  en trainingen in beter samenwerken en besluitvorming worden soms aangewend. De ervaringen daarmee zijn gemengd. Wanneer in deze programma's te weinig aandacht is voor Lean Management dan is kans op succes gering. Te vaak toont de lijn-organisatie dan te weinig betrokkenheid. Vaak ook is de relatie met het dagelijks werk te onduidelijk.
'Het met elkaar continu leren en verbeteren op het werk'  is de toekomst. Of anders geformuleerd: Leren we niet met elkaar op het werk te verbeteren, dan is er geen toekomst!

EagleBC leert  u met de Lean methodieken uw teams resultaatgericht Continu verbeteren.

Wilt u meer weten? Neem dan m.b.v. onderstaand contactformulier contact met ons op.