Eagle Business Consultancy
Trainingen, performance, proces-en organisatieverbetering m.b.v. Lean Six sigma

TPM

Wanneer gebruik ik Lean, Six Sigma of TPM?
In de wereld van procesverbetering zijn verschillende methodieken in gebruik. Elke methodiek heeft zijn eigen kracht en toepassingsgebied. Het is vergelijkbaar met een gereedschapskist. De hamer gebruik je om te timmeren, de boormachine om te boren. TPM, Lean en Six Sigma zijn complementair.

TPM (Total Productive Maintenance)
Dit is een techniek die veel toegepast wordt in de procesindustrie. Hier staan grote machine installaties die veelal de belangrijkste capaciteitsbron zijn. In deze omgevingen werken ze dan ook met de OEE-meting (Operational Equipment Effectiveness):
• Hoe goed gebruiken we het equipment?
• Hoeveel tijd is het beschikbaar
• Hoeveel tijd gebruiken we het daadwerkelijk?
• Hoe hard loopt de machine vs. hoe hard kan hij lopen
• Welke product-defecten maken we.

De managementfocus ligt dan op storingen, omsteltijden (SMED), Autonoom Onderhoud en Gepland Onderhoud. Alle stappen die moeten gebeuren zijn samengevat in het TPM model (Nakajima). Het doel is 0 storingen, draaien op topsnelheid, de machines zijn altijd beschikbaar wanneer nodig en 0 ongevallen.  Dit doet men door verbeterteams, procesverbeteringen door te laten voeren.

Lean
Dit is gericht op flow, doorlooptijdverkorting en streeft ernaar de 7 verspillingen (MUDAs) te elimineren. De  MUDA’s zijn: defecten, overproductie, voorraden, over-processing, transport, beweging mens, en wachten. Vaak wordt hier nog onveiligheid en het niet gebruiken van medewerker talenten aan toegevoegd. Lean heeft een aantal technieken om deze MUDAs te elimineren. Technieken die bij TPM genoemd worden, kom je ook bij Lean tegen. OEE, SMED, 5S, Standaardisatie van handelingen  zijn allemaal technieken om MUDA te reduceren. Ook niet zo verwonderlijk daar Lean afkomstig is van Automotive Toyota. Dit zijn veelal plants met grote machine installaties.

Six Sigma
Dit is de methode om variatie en in het bijzonder defecten uit een proces te halen. Hiervoor wordt een vaste methode gebruikt die DMAIC genoemd wordt. In het Nederlands komt dat neer op: Definieer je probleem, breng het  huidige proces in kaart, analyseer met statistiek de procesvariabelen, verbeter  het proces en borg de oplossing. Six Sigma is de methode om vreemde en moeilijke problemen op te sporen en processen te optimaliseren. Veelal zeer goed bruikbaar bij productieprocessen.

Lean, Six Sigma en TPM zijn Complementair
Bij organisaties met complexe machines heb je alle drie de methodieken nodig. Ze zijn namelijk complementair. Eenmaal thuis in de methodieken dan weet je wanneer je welke methode op welk probleem los kunt laten. Ter illustratie: Een klant had een onbetrouwbaar proces met een aantal grote machines. Eerst werd het proces m.b.v. Lean onderhanden genomen: de flow geoptimaliseerd en zoveel mogelijk MUDA's geëlimineerd. Daarna werd m.b.v.Six Sigma de oorzaken van de defecten achterhaald en gereduceerd d.m.v. procesoptimalisatie. Daarna werden de machine-installaties m.b.v. TPM technieken onder handen genomen en in topconditie gebracht en gehouden.