Eagle Business Consultancy
Trainingen, performance, proces-en organisatieverbetering m.b.v. Lean Six sigma

Wat is Six Sigma DMAIC?

Six Sigma is de methode om variatie en in het bijzonder defecten uit een proces te halen.


Zes Sigma of Six Sigma is een kwaliteitsmanagement verbetermethodiek om de processen van een organisatie methodisch te verbeteren. Resultaat is een betere presterend proces. Dit kan zijn hogere klantentevredenheid, lagere kosten, minder defecten, etc.

Dit gebeurt door middel van het identificeren van tekortkomingen in werkprocessen binnen de organisatie én het verbeteren van deze werkprocessen. Het doel is om producten en diensten op te leveren die continu de verwachtingen van de klant overtreffen. Het achterliggende idee is dat processen alleen beheerst en verbeterd kunnen worden als er inzicht bestaat in deze processen.e Lean Six Sigma Belt structuur:

DMAIC.
Six Sigma maakt gebruik van een vaste methodologie om problemen op te lossen, namelijk de DMAIC-methodologie.
DMAIC staat voor: Define-Measure-Analyse-Improve-Control.

 • Define: Het definiëren van het probleem en het afstemmen van de projectorganisatie
 • Measure: Analyseren en meten van het huidige proces m.b.v. analyse tools en data collectie. Processen kun je pas goed beheersen als je weet hoe elk proces verloopt en om dat te weten moet er  analyse plaatsvinden en gemeten worden: “meten is weten”. Dit is de basis van Six Sigma.
 • Analyze: Onderbouwing van oorzaken van het probleem. Men gebruikt hiervoor veel al statistische tools.
 • Improve: Ontwerpen en selecteren van de beste oplossing(en). Dat wil zeggen: procesoptimalisatie bepalen
 • Control: Het implementeren en borgen van de verbeteringen

Six Sigma heeft een duidelijke klantfocus. Weten wat de klant wil is essentieel ("Voice of the Customer"). De klant en niet het bedrijf zelf, bepaalt of een product of dienst voldoet aan de eisen.

Managementstijl
Six Sigma is daarnaast ook een managementstijl gebaseerd op een gestructureerde projectmanagement organisatie. Het is een geaccepteerde methode om organisaties efficiënter en effectiever te maken. Six Sigma is gebaseerd op een klantgerichter (stakeholders) benadering en biedt een alomvattend raamwerk voor procesverbetering.
Six Sigma wordt vaak toegepast in combinatie met Lean (Lean Six Sigma). Deze twee methoden zijn complementair. Ze richten zich allebei op optimaliseren van werkprocessen rondom de wensen van de klant. Ze hebben beide een andere complementaire invalshoek. Lean Six Sigma is in principe op elk niveau in de organisatie toe te passen. De beste resultaten bereikt wanneer men beide methode leert toepassen.

Werkwijze  Six Sigma?
Het doel van Six Sigma is het verhogen van kwaliteit middels het elimineren van variaties.  Om dit te realiseren is de doelstelling het capabel produceren binnen de eisen en wensen van de stakeholders (klanten) en het reduceren van “Cost Of Poor Quality”. Het positieve gevolg hiervan is dat de winstgevendheid en concurrentie positie van de organisatie ook zal verbeteren.
De kracht van Six Sigma zit in de projectmatige, stapsgewijze, en vooral data gedreven aanpak, die start met de wensen van de klant (Voice Of The customer)
Onontbeerlijke randvoorwaarden zijn een correct samengesteld (en getraind) projectteam, prioriteitsstelling, een concrete betrokkenheid van het management en regelmatige status reviews per afronden van DMAIC-fase.
Tot slot zijn het stappenplan (DMAIC) en de Six Sigma toolbox bewezen effectief, en geven concreet aan “wat en hoe” er nodig is voor het bereiken van verbeteringen.

Lean Six Sigma Organisatie Infrastructuur
Voor een succesvolle introductie van Lean Six Sigma is een complete en goed gestructureerde infrastructuur nodig. Bij een Lean Six Sigma-implementatie worden de projecten namelijk uitgevoerd door de mensen die er het meest van weten: de medewerkers van de organisatie.
De benodigde infrastructuur voor succesvolle implementatie omvat een Champion-team, een Master Black Belt, een Black Belt, Green Belts, Orange Belt getrainde medewerkers en de project- en verander aanpak DMAIC.

De Lean Six sigma Belt structuur

 •  Het Champion-team definieert en beoordeelt de Lean Six Sigma verbeterprojecten, fungeert als strategisch leider en het is verantwoordelijk voor het wegnemen van de belemmeringen van de projectteams.
 • De Master Black Belt treedt op als verandermanager en inhoudelijke coach. Hij of zij biedt de hoogwaardige kennis en kwaliteit als gereedschap voor de projectteams. Bij de meeste organisaties wordt één Master Black Belt voor duizend werknemers ingezet.
 • De Black Belt managed en controleert de projecten. Hij/zij is in staat  complexere verbeterprojecten en verandertrajacten uit te voeren. Er worden doorgaans tien tot twintig Black Belts per duizend werknemers aangesteld. Hij/zij is op het 'advanced' niveau getraind in de Lean (Six) Sigma methoden.Een Green Belt kan vaak doorgroeien naar Black Belt.
 • De Green Belt ondersteunt de Black Belt. Hij/zij kan voert ook veel al zelfstandig projecten uit. Er werken doorgaans drie tot vijf Green Belts in het projectteam onder leiding van een Black Belt, dat komt neer op honderd Green Belts per duizend werknemers. Hij/zij is op een 'expert' niveau getraind in de Lean (Six) Sigma methoden.
 • Orange Belts  kennen, begrijpen en kunnen de basis technieken toepassen bij het verbeteren van processen.. Hij/zij is op een 'Practitioner' niveau getraind in de Lean (Six) Sigma methoden. Dit kunnen teamleiders zijn die geen expert hoeven te worden, of medewerkers wiens taak het is om afdelingingsprocessen te verbeteren of mee te draaien in projecten van Green Belts of Black Belts. Een Orange belt kan vaak doorgroeien naar Green Belt.
 • Yellow Belts zijn vaak  werkvloermedewerkers die een korte introductie training krijgen, zodat ze beter begrijpen het hoe, wat en waarom van het verbeteren met Lean Six sigma.

Het bovenstaande is een richtlijn. Vaak zie we ook dat dat Green Belt parttime aan projecten werkt en dat de Black Belt een fulltime met procesverbetering bezig is. De Black Belt wordt ook geacht complexere verbeterprojecten te kunnen uitvoeren. In veel organisaties is ervaring als Back Belt een onderdeel van een Management Development programma en een pre voor een management functie. De kerntaak van management is behalen van resultaten m.b.v. het verbeteren van processen en organisatie.