Lean, Six Sigma, TPM

Eagle Business Consultantcy BV implementeert al vele jaren, Lean, Six Sigma en TPM bij bedrijven en organisaties. Het zijn beproefde methoden die elk afzonderlijk hun specifieke toepassing hebben, maar vooral in combinatie uitstekende tools zijn om organisaties te transformeren naar meesters in Continu Beter Presteren én Innoveren (CBP&i). Deze methoden hebben de tand des tijds met gemak doorstaan en zijn nog altijd even verfrissend en doeltreffend als weleer.

Wij helpen onze klanten deze tools te 'masteren'  zodat men weet wanneer en hoe je ze het beste toepast. Ze zijn complementair en worden daarom vaak in combinatie gebruikt.  Wellicht toch handig ze even apart te belichten:

Onze aanpak voor strategie ontwikkeling en implementatie is gebaseerd op een combinatie van bewezen succesvolle methodieken.

Aan bod komen o.a. Vision, Mission, SWOT, Strategy Mapping, Balanced Score Card en Hoshin Kanri. Deze laatste is binnen Lean Management  een veel gebruikte en krachtige methode. Het bekende Lean A3 denken is hier onderdeel van.

Strategie en Implementatie - Eagle Business Consultancy BV

We kijken samen integraal naar uw organisatie. Zowel harde elementen als ook softe elementen krijgen aandacht. Softe elementen zijn o.a. cultuur, strategische competentie ontwikkeling en randvoorwaarden voor groei.

We helpen om in korte tijd de organisatiestrategie, de strategische doelen en de hiervan afgeleide projecten te bepalen en op te stellen.

Daarnaast ondersteunen we impliciet bij het coherent implementeren van de organisatiestrategie in de verschillende afdelingen of Business Units! Onze ervaring leert namelijk dat met name de vertaling van de directiestrategie naar implementatie op de werkvloer bij veel organisaties een knelpunt is.

Hoe goed je medewerkers ook zijn, zonder Resultaatgericht Management krijg je niet alle neuzen in de dezelfde richting en presteren ze minder dan dat ze zouden kunnen.

Resultaatgericht ManagementBij onderzoeken naar karakteristieken van High Performance Organisaties (Dr. A. de Waal) komt naar voren dat hun managementsysteem snel, open en actiegericht is.

In onze terminologie noemen we dat een Lean Management Systeem (LMS). Dit is een systeem van gestandaardiseerde horizontale en verticale communicatie dat erop gericht is snel en effectief bij te sturen. Met systeem bedoelen we geen computer systeem (kan wel een onderdeel zijn), maar een management controle systeem, bestaande uit rapportage en overlegstructuren. Hiermee krijg je grip op de organisatie.

Het is onze ervaring dat veel bedrijven een management systeem hebben dat niet effectief is, niet snel bijstuurt en niet op data gebaseerd is. Dit leidt vaak tot conflicten en frustraties tussen medewerkers, managementlagen en zeer langzame bijsturing en magere resultaten. Veelal herken je dit ook aan een gigantische vergadercultuur bij organisaties.

Onze methode helpt om in korte tijd de knelpunten in het huidige systeem op te sporen, deze integraal aan te passen, mensen te trainen in het waarom van een LMS en het nieuwe systeem te realiseren en verder te verbeteren.

Resultaatgericht management is een pilaar voor Continu Beter Presteren én Innoveren (CBP&i).

Meer informatie ? stuur ons een email, of lees de brochure !

In de wereld van procesverbetering zijn verschillende methodieken in gebruik. Elke methodiek heeft zijn eigen kracht en toepassingsgebied. Het is vergelijkbaar met een gereedschapskist. De hamer gebruik je om te timmeren, de boormachine om te boren. TPM, Lean en Six Sigma zijn complementair.

TPM (Total Productive Maintenace)

Dit is een techniek die veel toegepast wordt in de procesindustrie. Hier staan grote machine installaties die veelal de belangrijkste capaciteitsbron zijn. In deze omgevingen werken ze dan ook met de OEE-meting (Operational Equipment Effectiveness):

 • Hoe goed gebruiken we het equipment?
 • Hoeveel tijd is het beschikbaar
 • Hoeveel tijd gebruiken we het daadwerkelijk? 
 • Hoe hard loopt de machine vs. hoe hard kan hij lopen
 • Welke productdefecten maken we.

De managementfocus ligt dan op storingen, omsteltijden (SMED), Autonoom Onderhoud en Gepland Onderhoud. Alle stappen die moeten gebeuren zijn samengevat in het TPM model (Nakajima). Het doel is 0 storingen, draaien op topsnelheid, de machines zijn altijd beschikbaar wanneer nodig en 0 ongevallen.  Dit doet men door verbeterteams, procesverbeteringen door te laten voeren.

Lean

Dit is gericht op flow, doorlooptijdverkorting en streeft ernaar de 7 verspillingen (MUDAs) te elimineren. De  MUDA’s zijn: defecten, overproductie, voorraden, over-processing, transport, beweging mens, en wachten. Vaak wordt hier nog onveiligheid en het niet gebruiken van medewerker talenten aan toegevoegd. Lean heeft een aantal technieken om deze MUDAs te elimineren. Technieken die bij TPM genoemd worden, kom je ook bij Lean tegen. OEE, SMED, 5S, Standaardisatie van handelingen  zijn allemaal technieken om MUDA te reduceren. Ook niet zo verwonderlijk daar Lean afkomstig is van Automotive Toyota. Dit zijn veelal plants met grote machine installaties.

Six Sigma

Dit is de methode om variatie en in het bijzonder defecten uit een proces te halen. Hiervoor wordt een vaste methode gebruikt die DMAIC genoemd wordt. In het Nederlands komt dat neer op: Definieer je probleem, breng het  huidige proces in kaart, analyseer met statistiek de procesvariabelen, verbeter  het proces en borg de oplossing. Six Sigma is de methode om vreemde en moeilijke problemen op te sporen en processen te optimaliseren. Veelal zeer goed bruikbaar bij productieprocessen.

Lean, Six Sigma en TPM zijn Complementair

Bij organisaties met complexe machines heb je alle drie de methodieken nodig. Ze zijn namelijk complementair. Eenmaal thuis in de methodieken dan weet je wanneer je welke methode op welk probleem los kunt laten. Ter illustratie: Een klant had een onbetrouwbaar proces met een aantal grote machines. Eerst werd het proces m.b.v. Lean onderhanden genomen: de flow geoptimaliseerd en zoveel mogelijk MUDAs geëlimineerd. Daarna werd m.b.v.Six Sigma de oorzaken van de defecten achterhaald en gereduceerd d.m.v. procesoptimalisatie. Daarna werden de machine-installaties m.b.v. TPM technieken onder handen genomen en in topconditie gebracht en gehouden.

In tijden van recessie is de concurrentie moordend. Prijzen staan onder druk. Het blijft onduidelijk of en wanneer de markt aantrekt. Hoe overleef je in moeilijke tijden?

Door het doelgericht systematisch en continu verbeteren van processen en producten zorg je ervoor dat de organisatie vooruit blijft gaan. EagleBC heeft een Verbeterscan ontwikkeld om het verbeterpotentieel binnen elke organisatie te achterhalen. EagleBC verzorgt daarnaast ook het totale traject van strategiebepaling tot en met realisatie op de werkvloer en de bijbehorende trainingen. Implementeer daarbij het resultaat- en actiegericht Lean Managementen je bent ook in moeilijke tijden in staat om beter te presteren dan anderen.

De methodiek van EagleBC is gebaseerd op de Lean Six Sigma Transformatie. Dit is een beproefde methode die organisaties uitdaagt zich sneller en beter aan te passen aan veranderende omstandigheden en wensen van de klanten. Lean Six Sigma denken en werken wil eigenlijk zeggen dat alle handelingen en processen alleen maar gericht zijn op wat de afnemer, de klant heeft gevraagd. Elke vorm van verspilling oftewel MUDA (een Japanse term voor alles wat verspilling is) wordt geëlimineerd.

10% rendementsverbetering haalbaar door slimmer werken

EagleBC begeleidt al vele jaren organisaties naar een resultaatgerichte continue verbetercultuur. Vaak is 10% rendementsverbetering snel haalbaar, weet directeur Erwin Busch uit ervaring. Echter veel organisaties zien hun eigen verbeterpotentieel niet meer door bedrijfsblindheid. De voordelen van de integrale aanpak van Eagle Business Consultancy komen tot uiting in kostenverlaging, productiviteit- en kwaliteitsverbetering en een grotere klanttevredenheid.

Procesverbetering in profit en non-profit organisaties

Als organisatie adviesbureau zien we echter niet alleen Lean Six Sigma toepassingen in productieomgevingen. Lean Six Sigma leidt  tot meer efficiëntie en effectiviteit in bijvoorbeeld logistiek,  procesindustrie, zorg, onderwijs, administratieve organisaties. In zowel profit als non-profit omgevingen ligt er verbeterpotentieel waar sprake is van bijvoorbeeld inefficiënte processen, kwaliteitsproblemen, langs elkaar heen werkende afdelingen of wachttijden.

Succes begint bij een goede implementatie

Lean Six Sigma implementaties zijn bij anderen in de praktijk niet altijd succesvol gebleken. Soms ontbrak de deskundigheid, een andere keer waren belangrijke voorwaarden voor succes niet aanwezig. Organisaties die écht naar business excellence wisten door te stoten hadden het vermogen om een cultuur- en gedragsverandering bij medewerkers te bewerkstelligen. Het realiseren van een continue verbetercultuur is misschien wel het meest cruciaal voor het welslagen. Dit komt in ons trainingsprogramma uitvoerig aan bod.

Meer informatie ? stuur ons een email, of lees de brochure !

Wat maakt het dat de ene organisatie een winnaar is , terwijl de andere achterop raakt?

Het verschil zit hem in veranderen, innoveren oftewel verbeteren van producten en/of diensten. Producten en/of diensten worden door processen geleverd, die door medewerkers bedacht zijn. Er is niet voor niets een hele ISO paragraaf gewijd aan Continu Verbeteren.

De basis Lean strategie is continu verbeteren van processen en organisatie. Toyota’s (bakermat van Lean) en andere organisaties zijn hiermee groot en succesvol geworden. Indien u een organisatie wilt creëren waarbij elke medewerker resultaatgericht samenwerkt in succesvolle teams, waar resultaten behaald worden, waar strategieën succesvol geïmplementeerd worden op de werkvloer, waar snelle aan– en bijsturing van management normaalste zaak van de wereld is, waar betrokken medewerkers continu knelpunten wegnemen en verbeterideeën implementeren, dan bevelen wij u ons ‘Lean Transformatie Traject’ aan.

Hoe ?

Wij hebben hiervoor het EagleBC Lean Transformatietraject ontwikkeld, dat werkt voor elke organisatie in elke branche . Er is maar één voorwaarde u moet dit echt willen en het vergt doorzettingsvermogen. U zult door een learning curve gaan als organisatie. De voordelen zijn er ook naar: resultaten verbeteren o.a. productiviteit, kwaliteit, klanttevredenheid, doorlooptijden en een grotere medewerker betrokkenheid. U kunt hiermee op allerlei manieren starten: Top down, Bottom-up of onze favoriete manier ‘olievlekken’. Hiermee start u op een afdeling met een enthousiaste Leidinggever, gaat aan de slag met de Lean Transformatie stappen, viert uw successen. Dan herhaalt u dit voor elke volgende afdeling. De Lean enthousiaste afdelingen steken de anderen aan en het Lean-vuur verspreidt zich als vanzelf door de gehele organisatie.

Lean Transformatie Traject

Lean Transformatie Traject

Lean Transformatie Traject Stappen

1. Verbeterscan

De input voor de Verbeterscan kan een combinatie zijn van:
Knelpunten assessment: De knelpunten en verbeterideeën worden in kaart gebracht m.b.v. Value Stream analyse en interviews.
Online-Scan. Uw kader medewerkers geven via aan questionnaire aan waar de organisatie staat met continu verbeteren.
Cultuur assessment: welke cultuur hebben wij in onze organisatie, welke aspecten willen we veranderen?
Het resultaat is het verbeterpotentieel van de organisatie.

2. Strategie Mapping

We gebruiken de Balanced Scored Card en Hoshin Kanri methoden. De laatste is de Lean methode voor strategie en de vertaling ervan naar een Masterplan met verbeterprojecten en strategische initiatieven. Input zijn o.a. de verbeterscan, de huidige resultaten, gewenste resultaten en langere termijn strategie.

3. Competentieontwikkeling

D.m.v. training en workshops. EagleBC traint u in continu verbeteren met Lean (Six) Sigma, succesvol samenwerken in resultaatgerichte teams, Lean Management, verander management en het managen naar een continu Verbeter cultuur

4. Continu verbeteren met Kaizen en verbeterprojecten

4.1 Starten van 5S met continu verbeter teams van de werkvloer en/of kantoor. 5S is een Lean methodiek om verbetering in orde, netheid, standaard werkwijzen, en gedisciplineerde uitvoering te verkrijgen. De kracht van Kaizen is het betrekken van alle medewerkers bij het verbeteren van hun eigen processen.

4.2 Tuning van uw management systeem naar een Lean Management Systeem.
Hiermee bedoelen wij het management proces van hoe u uw medewerkers/teams/afdelingen aan– en bijstuurt op dag/week/maandbasis, incl. rapportages. Lean management is een zeer efficiënte en resultaatgericht manier van aan- en bijsturen.

4.3 Implementatie van de verbeterprojecten in het Masterplan door de getrainde medewerkers.

Na afronding van de verbeterprojecten, start de verbetercyclus weer van voren af aan en gaan we weer naar de verbeterscan. Bij de meeste organisaties is dit een jaarlijkse cyclus. Zoals u wel zult herkennen, doorlopen we op deze manier de welbekende Plan/Do/Check/Act (PDCA)-cyclus van Deming.

Compleet en Modulair

EagleBC BV heeft voor u een complete en modulaire dienstverlening om dit gehele Lean Transformatie traject met u te doorlopen. Wij voeren een verbeterscan uit, ondersteunen het opstellen van het strategisch masterplan, trainen uw medewerkers, starten de 5S en Continu Verbeterteams op de werkvloeren, ondersteunen het ontwerp en implementatie van uw Lean Management Systeem, helpen uw leidinggevers bij het veranderen en ondersteunen de implementatie van verbeterprojecten. Daarnaast kunnen wij ook het projectmanagement van het gehele Lean Transformatie traject uitvoeren. Elk traject is uiteraard maatwerk.

Interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

In het Lean Six Sigma denken is Value Stream Mapping een belangrijk concept. Het in beeld brengen van de waardecreatie en verspilling, ofwel activiteiten en/of handelingen die niet direct waarde toevoegen, zoveel als mogelijk te verminderen, is critical to quality.

Producten kunnen bijvoorbeeld op voorraad liggen, of medewerkers moeten wachten alvorens een volgende processtap te kunnen uitvoeren. Door dit soort situaties in het productieproces te voorkomen kunnen de kosten worden verlaagd en kan er dus goedkoper worden gewerkt en verkocht. 

Value Stream Mapping is bedoeld om de waardestroom goed in beeld te krijgen.

Waardetoevoeging

De hele bedrijfsvoering is en zou gericht moeten zijn op waardetoevoeging voor de klant. Daar betaalt hij of zij immers voor. Met een diagram wordt zichtbaar gemaakt waar verbeterpotentieel ligt. Verspilling wordt gesignaleerd en in kaart gebracht.

Op zich is het maken van een Value Stream Map niet zo ingewikkeld. Met pen en papier loop je door het magazijn en over de werkvloer. Vervolgens noteer je wat je ziet aan wachttijd, voorraad etc. Er ontstaat dan feitelijk een nulmeting van de huidige situatie, die vervolgens uitgangspunt is voor aanpassing en verbetering.

Blokken en Pijlen

Bedrijfsprocessen worden met pijlen en blokken in kaart gebracht. Zo maak je als het ware een ‘foto’ van de werkelijkheid. Vervolgens is het belangrijk nauwkeurig te onderzoeken hoeveel tijd er nu daadwerkelijk wordt besteed aan waardetoevoeging en hoeveel tijd opgaat aan niet-waarde-toevoegende handelingen of activiteiten (bijvoorbeeld wachten, transport, voorraad). Het doel is steeds het percentage tijd voor waardetoevoeging te verhogen.

Het gaat het er om de verliezen te onderkennen en in het proces zichtbaar te maken.

Dat betekent ook dat mensen uit de organisatie zelf de map gaan maken. Ze steunen daarbij niet op data uit de informatiesystemen, maar gaan zelf de werkvloer op en data verzamelen. Belangrijk voordeel is dat medewerkers zo zelf waardecreatie en verspilling leren identificeren.

Onze Toegevoegde Waarde

Eagle Business Consultancy traint in en begeleidt bij het in kaart brengen van de waardestromen. Desgewenst helpen wij bij het opzetten van een Value Stream Map of geven we met plezier en enthousiasme verdere uitleg over onze andere instrumenten uit de Lean Toolbox.

Vragen of meer informatie nodig over het doorontwikkelen naar een Lean Enterprise?, stuur ons een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. !

Be lean wordt ook meer en meer vertaald naar Lean Office en Lean Administration.

In een economie waarin kennisintensieve dienstverlening steeds belangrijker wordt en hoogopgeleide professionals in netwerken en via computers met elkaar samenwerken, is goed procesmanagement enorm van belang. Lean Management principes gelden dus niet alleen in de fabriek of in de zorg, maar evenzeer in kennisintensieve sectoren en administratieve beroepen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen.

Lean process improvement in administration

Een kijkje bij een administratieve afdeling levert al snel voorbeelden op van handelingen en processen die verbeterd kunnen worden, zoals:

 • Er wordt gewerkt met excelsheets die onderling niet verbonden zijn.
 • Veel onbehandelde berichten in de e-mailbox en een slecht e-mailmanagement.
 • Inefficiënt dossierbeheer.
 • Veelvuldig kopiëren van dezelfde documenten.

Met relatief eenvoudige ingrepen kan vaak significante efficiëntieverbetering worden gerealiseerd en kosten gereduceerd. Bijvoorbeeld het scannen en vervolgens op een server opslaan van documenten reduceert de kopieerkosten en maakt documenten voor zover nodig op elke werkplek voor betrokken medewerkers beschikbaar.

Het Lean denken wordt in de administratieve sector nog veel te weinig toegepast. En dat is jammer, want er is zoveel winst te boeken, ook in termen van arbeidstevredenheid.

Lean Office: digitale werkprocessen

Het kantoor van de toekomst moet Lean zijn. Het elimineren van verspilling in boekhouding en administratie is meer dan gewoon gezond verstand, het is cruciaal om concurrerend te blijven, ook bij de vastlegging van gegevens en informatie rondom operationele processen die zich in de organisatie afspelen.

Het Lean Office concept is dus niet alleen van toepassing op de administratieve afdeling zelf. Ook op de werkvloer worden gegevens verzameld en metingen gedaan. De belangrijkste gegevens komen uit de operationele processen. Het opsporen van administratieve knelpunten en het benoemen van verbeterpunten begint dus in het hart van de organisatie, daar waar het primaire proces zich afspeelt.

Bij Eagle Business Consultancy hebben we veel ervaring met Lean Management-principes en het werken met Six Sigma-tools om organisaties sterker en beter te maken.

Het vergt geen briljante mensen maar briljant procesmanagement om tot briljante resultaten te komen.

Ook verzorgen wij trainingen voor het succesvol, structureel en methodisch leiden van verbeterprojecten in de zakelijke dienstverlening (banken, verzekeringen).

De trainingen omvatten de Six Sigma DMAIC methodiek, geïntegreerd met Lean tools en technieken. De trainingen zijn breed en pragmatisch van opzet.

Meer informatie ? stuur ons een email, of lees de brochure !

Lean and Green, dat zijn toverwoorden geworden in de logistieke keten. Productie- en Distributieprocessen moeten niet alleen goedkoper, maar ook duurzamer worden met minder belastende uitstoot voor het milieu. Op hoog politiek niveau zijn immers afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 terug te brengen en via diverse stimuleringsmaatregelen en innovatieprogramma’s worden bedrijven aangespoord milieuvriendelijker te werken.

Denk aan emissies. In een Lean and Green programma worden de emissies nauwkeurig onder de loep genomen. Wat wordt wel en wat niet gemeten? Hoe wordt de uitstoot bepaald?

Kunt u misschien op transportkosten besparen?

Ook kunnen de kosten in de fysieke distributie vaak aanmerkelijk worden teruggebracht als bedrijven beter samenwerken en samen verbeteringen op het gebied van logistiek realiseren. Bijvoorbeeld verladers en vervoerders die een duurzaam verbeterprogramma opstarten door de goederenstromen te bundelen.

Lean Flow: Werken in Flow

Het optimaliseren van het logistieke proces betekent dat werkprocessen en werkmethoden grondig worden bestudeerd. Er worden bijvoorbeeld tijdsmetingen gedaan en normtijden voor bepaalde processtappen gedefinieerd.

Zo wordt de flow van het werk bepaald. Alle stappen moeten ordelijk en in een logische volgorde worden gedaan. Mensen en machines moeten optimaal worden ingezet, zonder verspilling. Een medewerker of machine werkt alleen als er een concrete vraag gerelateerd aan een klantorder ligt. Een vrachtwagen rijdt dus niet om voorraden elders aan te vullen, maar primair omdat de te vervoeren eindproducten of onderdelen op moment X elders nodig zijn om aan een bepaalde vraag te voldoen.

Cultuuromslag

Steeds staat dus de klant en de klantvraag centraal. Distributie is een afgeleide van die klantvraag en geen doel op zich.

In ons trainingscentrum kunt u de focus op de klantvraag nadrukkelijk aan de orde stellen. Voor managers en medewerkers is het belangrijk te begrijpen dat er pas iets wordt gedaan als daarom wordt gevraagd. Dus in een fabriek worden pallets pas gelost op het moment dat de volgende processtap zegt dat ze over 2 uur op plek A moeten staan.

In een simulatie is een productieproces goed na te bootsen en zijn situaties uit de praktijk bespreekbaar te maken en trainbaar. In het logistieke proces worden onderdelen op het juiste moment naar de juiste plek gebracht (Lean Process).

En wat als het toch ergens fout gaat?

Dan is het belangrijk dat de mensen op de werkvloer zelf zoeken naar oplossingen. Verantwoordelijkheden worden dus bij de medewerkers zelf neergelegd om continu met verbeteringen te komen.

Dus ook de gedragskant komt nadrukkelijk aan de orde in Lean and Green. Alleen zo kan een organisatie een verbetercultuur realiseren en verankeren. Managers moeten getraind worden in het snel reageren op afwijkingen van targets en het actief betrekken van medewerkers bij het vinden van oplossingen.

Maak nu een begin met de invoering van Lean Logistics

Een goede implementatie van lean logistics maakt een organisatie weerbaarder in tijden van economische neergang. Een teruglopende marktvraag kan met een lean supply chain beter opgevangen worden.

Eagle Business Consultancy kan uw organisatie helpen met een Lean and green aanpak in de logistiek die perspectief biedt op lange termijn operational excellence.

De kracht van het Lean Transformatietraject is de stap voor stap benadering. Een beperkt vooronderzoek via de verbeterpotentieel scan geeft u inzicht in de verbeterkansen op logistiek gebied. De scan heeft dus meteen een directe opbrengst voor u.

Meer informatie ? stuur ons een email, of lees de brochure !

Gemiddelde wachttijd ziekenhuis in Nederland loopt op,
Kwaliteit zorg op verpleegafdeling holt achteruit,
Aantal infecties in ziekenhuizen neemt problematische vormen aan…

Het zijn zo maar wat koppen uit de ochtendkrant.

Ook in de zorg worden organisaties steeds complexer. Professionals in de zorg werken met veel inzet en de beste bedoelingen aan verbeteringen. Gelukkig gaat er heel veel goed, maar vaak kan het ook heel veel beter.

In de zorg experimenteren steeds meer managers met Lean Management principes. Door goed procesmanagement en een andere manier van denken worden betere resultaten behaald: meer operaties met dezelfde personele bezetting, meer service op de afdeling met minder verpleegkundigen, kortere wachtlijsten, minder wachttijd ziekenhuis, et cetera.

Een praktijkvoorbeeld

Lean transformatie sluit prima aan op de toenemende maatschappelijke aandacht voor de afnemer van de zorg (vraaggerichte zorg). In het lean denken staat immers de klantvraag centraal.

Een verpleegkliniek van de Sevagram organisatie probeert de processen slimmer te organiseren om te kunnen blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die zij zichzelf opleggen, maar ook door de overheid worden voorgeschreven. Om goede (belevingsgerichte) zorg te kunnen blijven leveren, wil men tijd vrijspelen om ook daadwerkelijk met de patiënten in gesprek te kunnen blijven. Die tijd probeert men te winnen door de processen slimmer te organiseren.

Werken met visualisaties op de afdeling

Een oplettende bezoeker van een verpleegkundige afdeling in een ziekenhuis kan ze zien hangen. De visualisaties van de processtappen die doorlopen moeten worden bij de behandeling van een patiënt. Met daarbij de behaalde verbeteringen, bijvoorbeeld in kleur aangegeven.

Op de website van The Lean Enterprise Academy is te lezen dat een chirurg op de Lean Healthcare Transformation Summit het belang van visualisaties als volgt samenvatte:

Vroeger zeiden we: als je het niet kan meten kun je het niet verbeteren. Inmiddels denk ik: als je het niet kan zien kun je het niet verbeteren.

Magneet Hospitaal

Proces excellence in de zorg komt samen onder de paraplu van het ‘magneet hospitaal’.

Magneet ziekenhuizen zijn ziekenhuizen die zich onderscheiden door uitstekende verpleegkundige zorg en patiëntveiligheid. Het concept is komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Daar zijn prima resultaten behaald met de arbeidstevredenheid bij verpleegkundig personeel. Ook zijn de cijfers voor ziekteverzuim en verloop lager. Uiteindelijk resulteert dat in een betere kwaliteit van de zorg.

Ook in Nederland wordt inmiddels met het gedachtegoed van het magneet hospitaal geëxperimenteerd. Het concept is ook toepasbaar in andere zorginstellingen.

Instellingen gaan door een accreditatieproces. Erg belangrijk voor het welslagen is dat er een verbetercultuur ontstaat.

Lean Healthcare: zorg van de toekomst

Het invoeren van Lean organisatie principes in de zorg kan helpen de zorg betaalbaar te houden. Lean Six Sigma denken is nieuw voor de zorgsector, maar biedt vele mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg in Nederland te verbeteren.

Eagle Business Consultancy kan uw ziekenhuis of zorginstelling helpen met een Lean aanpak die perspectief biedt op lange termijn Operational Excellence. Op weg dus naar excellente zorg! De kracht van het Lean Transformatietraject is de stap voor stap benadering. Een beperkt vooronderzoek via de Verbeterscan geeft u inzicht in de verbeterkansen voor uw instelling. De scan heeft dus meteen een directe opbrengst voor uw organisatie.

Meer informatie ? stuur ons een email, of lees de brochure !

Lean Production wordt door steeds meer Nederlandse productiebedrijven toegepast.

Het moet ook wel want de wereldwijde concurrentie dwingt bedrijven er toe. Steeds meer productiebedrijven verhogen hun productiviteit door de doorlooptijd van de productie te verkorten. En dat zonder de kosten te verhogen of genoegen te nemen met een lagere kwaliteit.

Eigenlijk betekent Lean Manufacturing dat een fabriek of productieomgeving steeds slimmer gaat produceren. De productiviteit wordt verhoogd door bijvoorbeeld de productie precies gelijk op te laten lopen met de actuele vraag. In andere bedrijven kan de meeste winst worden geboekt als het productieproces anders wordt ingericht.

Kernpunt is dat geprobeerd wordt elke verspilling (MUDA) te voorkomen: Verliezen die tijdens de productie ontstaan, moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Een praktijkvoorbeeld

Een Nederlandse fabriek had altijd een behoorlijke voorraad in de magazijnen liggen om fluctuaties in de vraag en seizoensinvloeden op te kunnen vangen. Voorheen produceerden veel fabrieken op voorraad. Dat is in veel branches niet meer mogelijk. Het is simpelweg te duur geworden. Productie vindt alleen nog maar plaats op basis van een order en klantvraag.

Door slimme aanpassingen in het productieproces werd in deze fabriek de voorraadwaarde met maar liefst 45% teruggebracht.

Door minder voorraad aan te houden kon ook de opslag- en ruimtebehoefte worden teruggebracht.

Manufacturing Excellence: van oorsprong Japans denken

De roots van het Lean denken liggen in Japan. Bij Toyota om precies te zijn. De Japanners blinken uit in efficiencyverbetering en world class manufacturing. In een just-in-time productieomgeving wordt precies op tijd geproduceerd.

Ook Kaizen en Kanban zijn bekende Japanse termen in het Lean denken. Steeds gaat het om het zoeken en realiseren van continue verbeteringen in het productiesysteem.

Wegwerken van knelpunten

Organisaties die echt volgens de principes van Lean Production werken zijn voortdurend gericht op het elimineren van verspilling. Het management is daar ook volledig op ingericht. Managers en medewerkers moeten getraind zijn om continu knelpunten in het productieproces op te sporen en vervolgens weg te werken.

Inferieure kwaliteit is 'not done'

Deze mentaliteit is trainbaar. Eagle Business Consultancy BV verzorgt binnen het Leading Lean Teamleiders -trainingsprogramma ook workshops en trainingen om organisaties te helpen een dergelijk mentaliteit tot stand te brengen.

Meer informatie ? stuur ons een email, of lees de brochure !

DMAIC staat voor: Define, Measure, Analyze, Improve en Control (leg vast).

Het is gebaseerd op de welbekende 'Deming cirkel' om voortdurend verbetering te realiseren:

 • Define - Het definiëren van het probleem en het afstemmen van de projectorganisatie.
 • Measure - Prestatie van het proces in kwestie concretiseren d.w.z. nulmeting bepalen.
 • Analyze - Onderbouwing van oorzaken van het probleem – oorzaken?
 • Improve - Ontwerpen en selecteren van oplossing(en) d.w.z. procesoptimalisatie bepalen.
 • Control - Het implementeren en borgen van de verbeteringen.

Het is een stappenplan met per stap een verzameling van potentieel te gebruiken tools. Het volgende plaatje geeft hiervan een overzicht.

DMAIC tool

DMAIC Tool Model

Een afdeling kan zo bepaalde bottlenecks in processen op een systematische manier opsporen en verhelpen.

De mens zélf blijkt vaak een belangrijke veroorzaker van productiefouten. Procedures worden bijvoorbeeld niet altijd opgevolgd. Via metingen en periodieke rapportages kan een gedragsverandering worden gerealiseerd, omdat direct duidelijk wordt wie de procedure(s) niet navolgt.

Door de verbeteraanpak te implementeren werkt de organisatie automatisch aan het ontwikkelen van een verbetercultuur. Medewerkers zijn namelijk voortdurend bezig met het opsporen en verbeteren van knelpunten.

Kritische succesfactoren

Het werken met het DMAIC model neemt veel weerstanden tegen verandering weg. De volgende belangrijke lessen uit de praktijk kunnen helpen uw verbeterproject tot een succes te maken:

 • Zorg dat de directie achter de aanpak staat.
 • Pak niet te veel tegelijk aan.
 • Probeer eerst een aantal ‘quick wins’ te realiseren.
 • Zoek aansluiting bij mensen in de organisatie die willen verbeteren.
 • Zorg voor begeleiding van buitenaf. Een excellente organisatie word je nooit op eigen kracht en zonder hulp van derden.
 • De proof of the pudding is the eating. Doen dus! Dat is de enige weg om succes te ervaren.

Trainingen

Bij Eagle Business Consultancy hebben we veel ervaring met trainingen voor het succesvol, structureel en methodisch leiden van verbeterprojecten. De trainingen omvatten de Six Sigma methodiek, geïntegreerd met Lean tools en technieken. De trainingen zijn breed en pragmatisch van opzet.

Meer informatie ? stuur ons een email, of lees de brochure !

Zonder resultaatgericht management-systeem is variatie in kwaliteit en productiviteit normaal. Het gevolg is dat dan continu verbeteren en solide resultaatverbetering moeilijk is.