CBP&i: Continu Beter Presteren én Innoveren

Waarom streven naar CPB&i ?

Een ondernemer of organisatie raakt steeds vaker verwikkeld in een mondiale en steeds heftiger wordende concurrentiestrijd op producten, diensten, kosten, kwaliteit of service. Deels is dit duidelijk een gevolg van het internet en zijn veelzijdige toepassing die in rap tempo de grenzen doet vervagen. daarnaast zijn er de handelsovereenkomsten die een nauwere samenwerking tussen verschillende landen mogelijk maakt en de handelsbarrières doet verdwijnen. Een ander fenomeen is dat de consument en de regelgevende instanties steeds hogere eisen stellen aan de producten en minimaal prestaties cq dienstverlening die geboden moet worden. Daarbij is klantenbinding steeds moeilijker en van kortere duur.

Bijgevolg staan de prijzen steeds verder onder druk en is de behoefte aan vernieuwing groter maar ook het tijdspad wordt steeds nauwer. Uiteraard is er ook nog de innovatiesnelheid die steeds verder omhoog geschroefd wordt door de voortschrijdende kennis en techniek. Gewoon goed is al lang niet meer goed genoeg!

Dit vereist van de organisatie dat ze zich snel en adequaat moet (kunnen) aanpassen aan veranderende markten en zijn processen en organisatie als geheel steeds meer en verder dient te verbeteren om aan deze trends het hoofd te bieden. Kosten moeten strak in de hand worden gehouden. Met andere woorden, in deze snel wijzigende wereld te opereren en te overleven dient een organisatie slim, snel en resultaatgericht te zijn en zichzelf daarbij steeds te vernieuwen.

Wat is CPB&i ?

Continu Beter Presteren én Innoveren is een methode die we hebben ontwikkeld om binnen een organisatie organische en systematische groei te realiseren. Anders gezegd, zowel continue evolutionaire (‘Kaizen’) maar ook revolutionaire ontwikkeling wordt verankerd in de organisatie en haar afdelingen. Daarin wordt elke afdeling betrokken, immers de zwakste schakel geeft ook hier de doorslag. De steun van het senior management cq de stafafdeling is hierin verzekerd.

Continu Beter Presteren én Innoveren is een strategische pijler van het succes voor de organisatie waarin elke medewerker doordrongen is van het ‘urgentiegevoel’. Immers, niet snel en effectief continue verbeteren van processen en organisatie betekent verliezen van de concurrentiestrijd.

TOP-down methodes voor snelle organisatieverandering en continue verbetering werken vaak niet afdoende omdat ze in de regel bureaucratisch, en omslachtig zijn en niet aansluiten bij de behoefte van de afdelingen. Daarom is een hybride methode als CBP&i nodig. CBP&i is gebaseerd op gedegen methodieken als Lean, Six Sigma, TPM en Agile. De implementatie is voor zover nodig zowel TOP-down als BOTTOM-up zodat het continue verbeteren en innoveren via de DNA van afdelingen zich als een olievlek door de hele organisatie verspreidt.

De kenmerken van een CPB&i Organisatie

De kenmerken van een CBP&i Organisatie kunnen als volgt worden samengevat:

 • Elke afdelingsmanager cq leidinggevende heeft de taak om zijn afdeling naar een High Performance Afdeling te managen.
 • Werkt met (cross-functionele) Verbeterteams binnen en over de afdelingen heen
 • Continu Verbeteren van Processen. Organisatie en Technologie zit in het DNA van elke afdeling.
 • Is gebaseerd op toepassing van gedegen methodieken als Lean, Six Sigma, TPM en Agile
 • Implementeert top-down en/of bottom-up
 • Heeft Resultaatgericht Competentiemanagement (Efficiency, Klanttevredenheid, Doorlooptijd)

Hoe realiseer ik CBP&i ?

Elke organisatie die streeft naar Continu Beter Presteren én Innoveren begint met de CBP&i-Verbeterscan voor elke afdeling afzonderlijk. Hieruit vloeien de afzonderlijk doelen per afdeling en wordt een Masterplan opgesteld met verbeterprojecten. Elke afdeling krijgt zo zijn eigen Masterplan met daarbij een Verbeterplanning en Verbeterteams. Dit om zo snel als mogelijk een TOP-conditie 5S te bereiken aan de hand van Continu Verbeter Acties.

Lean, Six Sigma en/of TPM wordt aangeleerd en vervolgens toegepast. 'Lean' staat hierbij voor de eliminatie van verspilling (‘MUDA’), 'Six Sigma’ voor het verminderen van de proces variatie, ‘TPM' voor het verbeteren van de efficiency op productiemiddelen, 'Agile' voor de inzet van zelfsturende en zelfregulerende teams.

Dit alles tezamen zorgt er dan voor dat op een methodische wijze de Organisatie met zijn Processen en Productiemiddelen continue verbeterd, waardoor het Sneller en Slimmer werkt met een Hoger (en een beter gewaardeerd) Resultaat en Winstgevendheid als gevolg.

Lean

Lean is een strategie die zich zoals gezegd richt op de eliminatie van MUDA zodat, vanuit het perpectief van de klant, elke stap in het proces waarde toevoegt aan het product of dienst. Lean gaat over het begrijpen van het verschil tussen waarde-toevoeging en verspilling en is nodig om een ‘Cultuur' te realiseren waarin Continu Verbeteren als normaal wordt ervaren. De MUDA’s zijn: defecten, overproductie, voorraden, over-processing, transport, beweging mens, en wachten. Vaak wordt hier nog onveiligheid en het niet gebruiken van medewerker talenten aan toegevoegd. Lean heeft een aantal technieken om deze MUDAs te elimineren.

Six Sigma

Six Sigma is een veelvuldig toegepaste methode om variantie te reduceren door eliminatie van defecten zodat de proceseffectiviteit verbeterd. Six Sigma is een maatstaf van het niveau van procesdefecten uitgedrukt in een standaarddeviatie en leidt tot meer efficiency door werken te standaardiseren. Hiervoor wordt een vaste methode gebruikt die DMAIC genoemd wordt. In het Nederlands komt dat neer op: Definieer je probleem, breng het huidige proces in kaart, analyseer met statistiek de procesvariabelen, verbeter het proces en borg de oplossing. Six Sigma is de methode om vreemde en moeilijke problemen op te sporen en processen te optimaliseren. Veelal zeer goed bruikbaar bij productieprocessen.

TPM

TPM is een techniek die veel toegepast wordt in de procesindustrie. Hier staan grote machine installaties die veelal de belangrijkste capaciteitsbron zijn. In deze omgevingen werken ze dan ook met de OEE-meting (Operational Equipment Effectiveness). De managementfocus ligt dan op storingen, omsteltijden (SMED), Autonoom Onderhoud en Gepland Onderhoud. Alle stappen die moeten gebeuren zijn samengevat in het TPM model (Nakajima). Het doel is 0 storingen, draaien op topsnelheid, de machines zijn altijd beschikbaar wanneer nodig en 0 ongevallen. Dit doet men door verbeterteams, procesverbeteringen door te laten voeren.

Agile

Agile is een ontwikkelmethode uit de ICT-branche die toegepast wordt om snel bruikbare resultaten te behalen bij projecten met een grote(re) mate van onzekerheid. Grote projecten worden opgedeeld in verschillende projectdoelen (iteraties) die binnen een periode van 1 tot 4 weken kunnen worden uitgevoerd. Een belangrijk kenmerk van Agile is dat de focus meer ligt op mensen in plaats van processen en producten, 'teamwork is key'. De teams zijn in hoge mate zelfsturend en regulerend. Bovendien zet Agile zwaar in op de zogenaamde 'refactoring', d.w.z. projecten en behaalde doelen worden continu onderzocht op mogelijke verbeteringen, zodat uiteindelijk meer beter en met minder gedaan wordt.

Elke organisatie zal zich snel verbeteren en ontwikkelen wanneer het op een slimme manier de kracht van elke methodiek (lean, six sigma, tpm en agile) als toepassingsgerichte complementaire gereedschapskist gebruikt wordt.

CBP&i biedt daarbij het framework om te komen tot resultaatgerichte verbetering.

EagleBC biedt op verschillenden manieren ondersteuning om processen te verbeteren:

 • Definiëren van verbeterprojecten;
 • Uitvoeren van procesknelpuntanalyses;
 • Managen van projecten;
 • Begeleiden van verbeterteams; en dat alles
 • van verbeteridee tot en met implementatie  op de werkvloer.

Wij zijn gespecialiseerd in Lean, Six Sigma, TPM en Agile verbetertechnieken.

Lean en Six sigma zijn in alle branches toepasbaar. TPM (Total Productive Maintenance) wordt hoofdzakelijk toegepast in de procesindustrie en Agile voor projecten met veel onzekerheden.

Procesverbetering start meestal met Standaard Werk. Dit impliceert dat er een Standaard Proces is:

De meest slimme en effectieve manier van werken waar we het met zijn allen over eens zijn en met zijn allen ook doen.

Wat we echter vaak zien is dat dit niet daadwerkelijk het geval is. Iedereen doet het namelijk net even anders. Met als gevolg variabele kwaliteit en efficiency. We helpen deze lacunes te traceren en indien voorkomend deze te verhelpen.

Procesverbetering betekent ook vaak Veranderen. Veranderen roept van nature weerstand op en indien de gewenste verandering niet goed begeleid en ingebed wordt in de organisatie, is er een grote kans dat het project faalt.  Het niet goed managen van de verandering is vaak de grote valkuil bij Lean Six Sigma projecten. Wij assisteren altijd met het verandermanagement al naar gelang omvang en complexiteit.

Wij hebben een uitgebreid en compleet Trainingsprogramma voor Continu Verbeteren.

Wij trainen uw mensen in de beproefde Lean Six Sigma Belt Trainingen. Wij doen dit voor alle managementlagen tot en met de werkvloer. Zie ons Overzicht Trainingen en Opleidingen voor een volledig overzicht.

Het is onze ervaring dat bij eerste toepassing van Lean Six Sigma een productiviteitsverbetering van 15% haalbaar is.

Ook kunnen wij de organisatie assisteren meester te worden in Continu Beter Presteren én Innoveren (CBP&i).

Volgens onze ervaring is het Managen van de Verandering een zeer belangrijke succesfactor bij het veranderen van processen en organisatie.

VerandermanagementVerandermanagement leer je in de praktijk en is veelal maatwerk. Wat bij de éne organisatie wel werkt, werkt bij de ander niet. Elke organisatie is namelijk uniek en heeft andere medewerkers met andere vaardigheden en behoeftes en verkeert in een andere groeifase.

Voor Verandermanagement hebben wij een generiek toe te passen en beproefde verander-methode ontwikkeld. Deze vullen we samen in met de organisatie-experts van de organisatie zelf. Vanuit het generiek veranderconcept gecombineerd met ervaring en aangevuld met kennis en accenten van de organisatie ontwikkelen wij een maatwerk oplossing voor uw organisatie.

Bij grootschalige verandering ondersteunen onze Master Black Belts in het veranderingsproces. Dit kan actief als Verandermanager zijn of als Mentor van één van uw managers.

Een Master Black Belt is gespecialiseerd in complexe  procesverbetering en bijbehorend verandermanagement.

Continue Verbeter CultuurZoals de Dr. A de Waal in zijn onderzoek naar Karakteristieken van  High Performance Organisaties heeft achterhaald is de competentie ‘continu verbeteren’  een voorwaarde om te overleven en een belangrijke steunpilaar van een High Performance Organisatie. Zelf voegen wij hieraan toe dat met de snelle(re) vooruitgang van techniek en communicatie dat bij continu verbeteren ook continu innoveren hoort.

Hoewel het eenvoudig klinkt is het niet zo eenvoudig om deze competentie ook daadwerkelijk in het DNA van de organisatie verankerd te krijgen.

Het komt erop neer dat je een cultuur moet zien te creëren en managen waarin dit ‘Continu Verbeter-vermogen’ bij alle afdelingen van de grond komt.  Alle medewerkers moeten betrokken worden in deze continue verbetering van hun processen en organisatie en daarbij is het van belang dat er daadwerkelijk concrete resultaatverbetering geboekt wordt, wil deze cultuur(omslag) kunnen beklijven.

Het is onze ervaring dat dit cultuurveranderingsproces bewust opgestart, gemanaged en bijgestuurd moet worden.

Wij beschikken over de vereiste tools, methodieken en jarenlange ervaring met verandermanagement om deze cultuurverandering gestalte te geven.

Elke verandering in een organisatie wekt van nature weerstand. Dit te onderkennen en te managen verhoogt de kans op succesvolle verandering.